- ingyen


- gyorsan
- könnyen
-regisztráció nélkül is
- könnyen
- gyorsan
- regisztráció nélkül
- ingyen

szálláshirdetések

high school diploma
high school diploma high school diploma high school diploma

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

http://szallasnalunk.hu

2018.05.25.

Az adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató: szallasnalunk.hu

Székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 25-29.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://szallasnalunk.hu

Telefonszám: +36/70/775 6275

Tárhely szolgáltató neve: http://domain-tarhely.net

1. Adatkezelés alapelvei; adatbiztonság

  1. 1.Szolgáltató, mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint – kezeli.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel

a törvényesség követelményének.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja, hogy a Felhasználó bármikor

megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével - az adatkezelést.

Az adatkezelés célját, valamint a kezelt adatok körét a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2./

pontja tartalmazza.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megfelel, ill. összhangban áll az alábbi jogszabályokkal:

ü  évi CVIII. törvényaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

           társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

üévi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  1. 2.Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az

Felhasználó magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi

CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől,

megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, illetve a törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Adatkezelés jogalapja; célja; kezelt adatok

2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Felhasználó hozzájárul, vagy azt törvény vagy

- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat

rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.2. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem

szükséges.

2.3. A szallasnalunk.hu honlapra történő regisztráció, valamint a hírlevél küldése esetén az

adatkezelés az Felhasználó önkéntes – megfelelő tájékoztatása melletti – hozzájáruló nyilatkozatán

alapul. Az Felhasználó nyilatkozata a regisztráció, továbbá – amennyiben ahhoz külön hozzájárul – a hírlevél küldése miatt szükséges.

Felhasználó a hozzájárulását a regisztrálást megelőzően adja meg Adatkezelő részére akként, hogy a regisztráció folyamán az Adatvédelmi tájékoztató mellett megjelenő kis négyzetben kattintással

egy „X”-et helyez el. Adatkezelő a hozzájárulás megadását megelőzően részletesen átolvashatja

és megismerheti a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. Felhasználó a fenti

hozzájárulásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a szallasnalunk.hu honlapon elérhető.

Abban az esetben, ha a Felhasználó szeretné, hogy a részére hírlevél kerüljön küldésre, akkor

ahhoz a regisztráció folyamán/vagy azt követően külön a honlapon tud hozzájárulni akként, hogy

a „Feliratkozás hírlevélre” mellett megjelenő kis négyzetben kattintással egy „X”-et helyez el.

2.4. Az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

Regisztráció esetén: Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév); felhasználónév, email címe

Hírlevél küldése esetén: Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév); email címe, felhasználónév

2.5. Adatkezelés céljai: A szallasnalunk.hu honlapra történő regisztráció (első cél) és hírlevél

küldése (második cél)

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

Regisztráció esetén: A felhasználói fiók – felhasználó által kezdeményezett – törléséig

Hírlevél küldése esetén: a hírlevél küldéséről történő leiratkozás napjáig

2.6. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy: A weboldal üzemeltetője

A kezelt adatokat kizárólag az üzemeltető ismeri meg.

2.7. Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat harmadik személy

részére nem adja át. Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik országban lévő adatkezelő vagy

adatfeldolgozó részére nem továbbítja.

2.8. Adatkezelő fenntartja magának azon jogot –egyben kötelezettsége is - hogy jelen

adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen

a hatályos jogszabályi követelményeknek.

3. Felhasználó jogai

3.1. A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

Az Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt vagy feldolgozott adatokról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelő az Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban - a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül– megadja a kért tájékoztatást.

3.2. Az Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az

Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

3.3. A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A személyes adatot törölni kell,

 ha kezelése jogellenes;

 a felhasználó kéri

 az hiányos vagy téves

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

 azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Adatkezelő, a Felhasználó adatai törlésére vonatkozó kérelmét kizárólag csak a kötelező adatkezelés eseteiben tagadhatja meg. (pl. Számviteli törvény alapján számla megőrzési kötelezettség)

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Felhasználó ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az adatkezelő a Felhasználó

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25

napon belül írásban vagy az Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés

vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Felhasználó a bírósági

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4. Bírósági jogérvényesítés; kártérítés; sérelemdíj

4.1. A Felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével az Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az

Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

4.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

NAIH elérhetőségei:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

tiltakozás: az Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján

kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai

Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem

részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Amennyiben az adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérjük keressen

meg bennünket. Elérhetőségeink:

Balogh Gabriella

Székhelye: 1139 Budapest Röppentyű u. 25-29.

Telefonszám: +36/70/7756275

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner

GTranslate

Hungarian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish